Hjalmar Torfason
Laugavegi 71,
101 Reykjavik
ph: +354 552 1550